Топ-100

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

(dále jen „Informace")
Ve smyslu čl. 14 ve spojení s čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016,

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen «Nařízení»)

Timofei Efremov., IČ: 04308964, se sídlem Praha - Žižkov, Vlkova 532/8, PSČ 13000 (dále také jako „Společnost") tímto informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů za podmínek níže uvedených.

1. Společnost na základě souhlasu subjektů údajů zpracovává v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení osobní údaje subjektů údajů v rozsahu jména, příjmení, kontaktní adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy pro účely marketingu – zasílání newsletteru a reklamních sdělení o produktech, službách a ostatních aktivitách Společnosti (dále jen «obchodní sdělení»).

Pokud subjekt údajů nesouhlasí se zasíláním obchodních sdělení je oprávněn odmítnout další zasílání obchodních sdělení oznámením zaslaným Společnosti na e-mailovou adresu: czechmeup@gmail.com;

2. Způsob zpracování a zpřístupnění osobních údajů V rámci zpracování osobních údajů podle této Informace byla přijata technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů subjektu údajů, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje se zpracovávají v prostorách Společnosti, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Společnosti jak v listinné formě, tak i v elektronické formě vedené v IT systémech Společnosti.

Pokud se jedná o zpracování osobních údajů subjektů údajů pro marketingové účely (zasílání obchodních sdělení), mohou být tyto osobní údaje předány třetím osobám zajišťujícím (i) chod webu a software (počítačových systémů) Společnosti, (ii) rozesílání e-mailů a SMS notifikací, (iii) support platformu (podporu) pro řešení požadavků uživatelů a (iv) službu pro přesměrování e-mailů.

Osobní údaje zpracovávané Společností podle této Informace mohou být dále zpřístupněny pouze oprávněným orgánům veřejné správy a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v příslušných právních předpisech.

3. Práva subjektu údajů spojená se zpracováním osobních údajů Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, resp. o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, je Společnost povinna tuto informaci / příslušné osobní údaje bez zbytečného odkladu předat dotčenému subjektu údajů v elektronické formě (pokud subjekt údajů nepožádal o předání v jiné formě) – s tím, že v případě opakované žádosti má Společnost právo za poskytnutí informace / předání kopie zpracovávaných osobních údajů požadovat od dotčeného subjektu údajů náhradu administrativních nákladů NEBO má právo odmítnout takovou součinnost, pokud o takovémto postupu Společnost.

Dále má subjekt údajů právo, aby Společnost za podmínek stanovených v čl. 16 až 20 Nařízení osobní údaje týkající se dotčeného subjektu údajů bez zbytečného odkladu (i) opravila, (ii) vymazala nebo (iii) omezila co do rozsahu jejich zpracování.

Subjekt údajů je dále oprávněn vznést námitku vůči zpracování jeho osobních údajů.

Výše uvedený postup nezbavuje subjekt údajů práva obrátit se svou žádostí či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Doba zpracování osobních údajů Osobní údaje subjektů údajů získané pro administrativní účely budou zpracovávány jak po dobu trvání smluvního vztahu, tak i po nezbytnou dobu po skončení smluvního vztahu, pokud ze smluv nevyplývá delší doba zpracování nebo pokud právní předpisy nestanoví delší lhůtu (zejména z důvodu zákonem uložené archivace příslušných dokladů).

Osobní údaje získané na základě souhlasu subjektů údajů pro marketingové účely – zasílání obchodních sdělení budou zpracovávány (zachovány) po dobu 10 let od předmětného souhlasu k jejich zpracování (nebude-li souhlas prodloužen).

5. Likvidace osobních údajů Veškeré osobní údaje, u kterých uplynula doba určená k jejich zpracování ve smyslu čl. 4. této Informace, Zpracovatel zlikviduje bez zbytečného odkladu za použití odpovídajících technických a softwarových prostředků, a to za předpokladu, že není povinen dle smlouvy o zpracování osobních údajů / jiných ujednání se správcem povinen předmětné osobní údaje vrátit zpět správci.

Osobní údaje v elektronické podobě se likvidují vymazáním příslušných souborů v informačním systému a příslušných informací / dokumentů / sdělení obsahujících osobní údaje. Osobní údaje na hmotných nosičích (disk, USB disk, páska, DVD médium aj.) se likvidují výmazem nebo skartací příslušného nosiče.

Osobní údaje v elektronické podobě se likvidují vymazáním příslušných souborů v informačním systému. Osobní údaje na hmotných nosičích (flash-disk, aj.) se likvidují výmazem nebo fyzickým zničením příslušného nosiče.

Pro vyloučení veškerých pochybností si Zpracovatel může pro vlastní potřebu ponechat některé informace o subjektu údajů, avšak pouze po provedení bezpečné anonymizace (tj. vytvoření stavu, kdy výsledná informace nemůže být znovu jakýmkoliv způsobem přiřazena ke konkrétnímu subjektu údajů).
Made on
Tilda